SEO


SEO
SEO

Date

1 SEO (Search Engine Optimization)[1] เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์ และปรับปรุงเนื้อหาและเพิ่มลิงค์ที่มีประสิทธิภาพมายงัเวบ็ไซต ์ เพื่อให้เวบ็ไซต์ ติดอยู่ในอันดับต้นๆ ของ Google เมื่อคน้หาคียเ์วิร์ดที่ต้องการผ่าน Google โดยใน ปัจจุบนัส่วนใหญ่จะมีการคน้หาข้อมูลผ่าน Google มากเป็นอนัดนัตน้ๆ ในหลายประเทศ ทั้งใน ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา องักฤษ อินเดีย ญี่ปุ่น เป็นตน้ ดังนั้น จึงเน้นการทา SEO บน เวบ็ไซต์ Google เป็นหลกั ซ่ึงการทา SEO แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ – On-Page SEO คือปรับแต่งเว็บไซต์ให้ Google สามารถอ่านได้ง่าย และโหลดหน้าเว็บไซต์ได้ รวดเร็วยิ่งขึ้น ซ่ึงท าได้โดยการใส่คียเ์วิร์ดให้เหมาะสมในส่วนต่างๆที่ส าคญัภายใน เวบ็ไซต์ แต่ไม่ควรใช้คียเ์วิร์ดที่ซ ้ากันเป็นจ านวนมาก เพื่อไม่ให้ Google มองว่าเป็น Keyword Spam หรือ Keyword Stuffing นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น ลงในหนา้เวบ็ไซต ์โดยเนื้อหานั้นต้องทา การเขียนขึ้นมาเอง ไม่ ไดค้ดัลอก มาจากที่อื่น เพื่อให้ Google มองว่าเป็นเนื้อหาที่มีคุณภาพ และไม่ซ ้ากับเวบ็ไซต์อื่น

  • Off-Page SEO คือการอาศัยปัจจัยภายนอกมาท าให้อันดับของเว็บเราดีขึ้น โดยการเพิ่ม link จาก เวบ็อื่นๆ เช่น การลงข่าวสาร สินค้า บริการ ในเว็บไซต์ PR ต่างๆ ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง กับเว็บไซต์ ให้ link กลบัมาเวบ็ไซตเ์รา โดยการทา SEO เพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ และ ป้องกันการโดนปฏิเสธจาก Google จึงควรท าอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรท าครั้งละมากๆ
PrevPrevious
NextNext

More

articles

7 เทคนิค เขียน Content ยังไงให้คนติด และขายได้

8 เทคนิคดันเพจให้ถูกค้นเจอใน Facebook

4 กลยุทธ์ การตลาดบน LINE OA ที่ SMEs ต้องรู้ !ขอขอบคุณบทความจาก makewebeasy

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *