4เทคนิคการทำ Content Marketing ที่คนอยาก Share


4เทคนิคการทำ Content Marketing ที่คนอยาก Share
4เทคนิคการทำ Content Marketing ที่คนอยาก Share

Date

1) Humorous Story เป็นนเนื้อหาข้อความ รูปภาพ หรือวีดีโอที่สื่อสารถึงความสนุกสนาน ตลกขบขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสังคมประเทศไทยที่ชื่นชอบเสียงหัวเราะเป็นอย่างมาก ตัวอย่าางเชน คลิปวีดีโอเหนียวไก มิวสิควีดีโอกังนมัสไตล์ หรือรายการตลกที่แบ่งเป็นตอนสั้นต่าง ๆ เนอื้หาประเภท นี้มักถูก Share อยางรวดเร็วซึ่งทําให้ยอดวิวสูงโดยบางครั้งแทบจะไม่ต้องใช้ต้นในการผลิตเนื้อหาเลย
2) Amazing Story สิ่งทที่ําให้คนอ่านรู้สกึทึ่ง ว้าว! แปลกใจ เป็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเจอหรือ หาดูได้ยาก เช่น ภาพสถานที่ท่องเที่ยวแปลก ๆ หรอื Unseen ภาพมายากล เทคนิค 3 มิติ ความ สามารถพิเศษของมนุษย์ หรือุบัตกิารณ์แปลก ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
3) Emotional Story เนื้อหาที่ทําให้ผู้อ่านรู้สึกซาบซึ้ง ประทับใจ สะเทือนใจ ครุ่นคิดอะไร บางอย่าง เชน โฆษณาไทยประกันชีวิตที่ดูประทับใจ เนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวหรือการพลัดพราก ภาพของทหารใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้พบกับครอบครัว หรือคําคมและขอความที่ทําใหเกิดฉุก คิดอะไรบางอย่างขึ้นมา เป็นต้น
4 Cute Story เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกบัความนารัก เช่น ภาพความไร้เดียงสาของเด็กตัวน้อย ภาพสัตวเลี้ยง รวมไปถึงเสื้อผ้า เครอื่งประดับ หรือสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารที่มีการตกแต่งอย่าง น่ารัก เป็นต้น
จากแนวคิดเครือข่ายสงัคมออนไลน์ จะเห็นได้ว่าเครือข่ายสังคมออนไลนกลายเป็นรูปแบบ การสื่อสารที่สําคัญในยุคปัจจุบัน ซงึ่เชื่อมต่อหากันได้อย่างไร้พรมแดนและเป็นการสื่อสารที่เข้าถึงผู้ได่ในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะ Facebook ซึ่งเป็นหนึ่งในประเภท เครือข่ายสงัคมออนไลน์ที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุด) มีรูปแบบและเทคนิคใน การสร้างความน่าสนใจที่หลากลาย รวมถึงมีการวัดผลปฏิกิริยาตอบกลัลลูกเพจ ที่สามารถ นําไปใช้เป็นข้อมูลสําหรบัพฒันาเนื้อหาให้ตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายในอนาคต

PrevPrevious
NextNext

More

articles

7 เทคนิค เขียน Content ยังไงให้คนติด และขายได้

8 เทคนิคดันเพจให้ถูกค้นเจอใน Facebook

4 กลยุทธ์ การตลาดบน LINE OA ที่ SMEs ต้องรู้ !ขอขอบคุณบทความจาก makewebeasy

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *